วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2556


ที่ ศธ  04264.40/                                                                      โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
                                                                                            ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย 
                                                                                                          จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                                                            58110
­­­
      7  สิงหาคม  2556

เรื่อง     แจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2556

 เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
 
                   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แจ้งให้โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2556  แต่เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประชุม และกำหนดว่า ในปีนี้ยังขาดความพร้อมในการจัดการแข่งขัน จึงของดการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2556  
 
                   ดังนั้น โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2556  ได้รับทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 
                                                            ( นายสมนึก  เมืองเจริญ )
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
โทร 053618106

 

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การจับสลากแบ่งสายกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (รอบคัดเลือกโซนใต้)

ประกาศ  จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556

                 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์  ทุกโรงเรียน  ให้มาจับฉลากแบ่งสาย กีฬาในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และขอให้โรงเรียนที่ ขาดเอกสารที่สมบูรย์นำมาส่งเพิ่มเติมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรือจะนำมา ส่งเพิ่มเติมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตอนประชุมกรรมการและจับสลากแบ่งสายก็ได้  ซึ่งรายละเอียดเอกสารที่ถือว่า  มีลักษณะสมบูรย์มีดังนี้
                       -    ใบสมัคร ที่มีการลงนาม ของนักกีฬา ประทับตรา คร่อมรูป ทุกรูป
-       รูปถ่ายปัจจุบันของนักกีฬา  (แผงรูป ให้ประทับตรา คร่อมรูปถ่ายนักกีฬาทุกรูป)
-       บัตรประจำตัวประชาชน          (รับรองสำเนาทุกฉบับ)     ถ้าเป็นนักเรียนไม่มีสัญชาติไทย ให้เอาบัตรประจำตัวสีชมพู หรือบัตรที่ออกโดย กรมการปกครองมาแทนก็ได้)
-       หนังสือรับรองของโรงเรียนต้นสังกัด  (ประทับตราโรงเรียนที่รูปถ่ายนักกีฬาทุกฉบับ) ต้องมี เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าอยู่โรงเรียนอะไร)
-       ไฟล์รายชื่อ นักกีฬา ลงแผ่น CD แยกประเภท ตามใบสมัคร (เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำเกียรติบัตร ของฝ่ายประเมินผล ถ้าโรงเรียนไหนไม่ส่งจะทำให้การออกเกียรติบัตรช้าขึ้น ขอให้ส่งทุกโรง)
-  โรงเรียนใดส่งนักกีฬาอายุเกิน ตามที่คณะกรรมการกำหนด ถือว่า ผิดระเบียบการแข่งขันและอาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (การปลอมแปลงเอกสารทางราชการถือว่าผิดกฎหมาย) 
รายละเอียดการแข่งขัน ท่านสามารถติดตามได้ใน เวปนี้
                                    การแบ่งประเภทกีฬาและรุ่นอายุ
ประเภทกีฬา
รุ่นอายุ / ชาย – หญิง
กีฬาไทย
๑.        ตะกร้อลอดห่วง
๒.        เซปักตะกร้อ
๓.        แอโรบิกมวยไทย
 
กีฬาสากล
๑.        กรีฑา
๒.        แฮนด์บอล
๓.        วอลเลย์บอลในร่ม
๔.        วอลเลย์บอลชายหาด
๕.        ฟุตบอล
๖.        ฟุตซอล
๗.        เปตอง
๘.        ว่ายน้ำ
๙.        แชร์บอล
๑๐.    แบดมินตัน
๑๑.   เทเบิลเทนนิส
 
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา(ทีมผสมหรือทีมชายหรือทีมหญิง
 
 
-       ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๔ ปี , ๑๖ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๔ ปี , ๑๖ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๘ ปี  (ชาย)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แจ้งการแข่งขันกีฬา สพฐ.ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกสายใต้


เรื่อง     แจ้งการแข่งขันกีฬา สพฐ.ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกสายใต้

เรียน     ผู้ควบคุมทีมกีฬา ทุกโรงเรียน

                        เนื่องด้วยโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนมัธยมใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556  รอบคัดเลือกสายใต้   ในระหว่างวันที่ 79  สิงหาคม 2556   นั้น

                        ในการนี้ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จึงขอให้ท่านได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เตรียมทีมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมกับให้แต่ละโรงเรียนส่งคณะกรรมการเข้าร่วมการตัดสินกีฬา ครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังในการจัดการแข่งขันดังนี้[k1] 
1.       สถานที่ในการจัดการแข่งขัน (พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในการแข่งขัน
             -  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กรีฑา และกีฬาวอลเลย์บอล ทุกรุ่นอายุ
-  โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ  เปตอง แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และแอโรบิคมวยไทย ทุกรุ่นอายุ
-  โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล ทุกรุ่นอายุ
-  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ทุกรุ่นอายุ
2. การมอบรางวัล
            -  เกียรติบัตร สำหรับรางวัลที่  1,2,3
            -  ถ้วยรางวัล(เฉพาะทีมชนะเลิศ)
3. การส่งใบสมัครและหลักฐานนักกีฬาส่งที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตั้งแต่วันที่  14 -28  มิถุนายน 2556 เท่านั้น และให้ผู้ควบคุมนักกีฬามีหน้าที่ส่งหลักฐานนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ สพฐ. กำหนด  ประกอบด้วย
          - แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
- แบบทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
- รูปถ่ายปัจจุบันของนักกีฬา (ห้ามสแกน)
- สำเนาบัตรประจำตัว/ทะเบียนบ้าน/สูจิบัตรนักกีฬา พร้อมรับรองสำเนา
- หนังสือรับรองของโรงเรียน

โดยต้องส่งเอกสารให้ครบ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถ้าเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
            ในการนี้โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ขอให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามปฏิทินการทำงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  สพฐ.เกมส์ 56  ในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5361-8106


ปฏิทินการทำงาน

วันที่  20  พฤษภาคม  2556  จัดประชุมครั้งที่ 1  เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

            ประชุมในเรื่อง
-          การดำเนินการจัดการแข่งขัน
-          ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 
-          สถานที่จัดการแข่งขัน
-          ระเบียบการแข่งขัน
-          การส่งรายชื่อกรรมการในการเข้าร่วมตัดสิน
-          การใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานนักกีฬา
โรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมประชุม
-          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
-          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

วันที่  28  มิถุนายน  2556  จัดประชุมครั้งที่ 2  เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

ประชุมในเรื่อง

-          ส่งรายชื่อและกำหนดรายชื่อกรรมการในการเข้าร่วมตัดสิน
-          ส่งใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานนักกีฬา
โรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมประชุม

-          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
-          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
-          ตัวแทนจาก สพป.มส.เขต 2 / ตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่  12  กรกฎาคม  2556  จัดประชุมครั้งที่ 3  เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

            ประชุมในเรื่อง

-          จัดโปรแกรมการแข่งขัน
-          ส่งโปรแกรมการแข่งขันไปยังโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขัน
โรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมประชุม
-          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
-          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
-          ตัวแทนจาก สพป.มส.เขต 2 / ตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่  30  สิงหาคม  2556  จัดประชุมครั้งที่ 4  เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

            ประชุมในเรื่อง

-          ผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน
-          สรุปผลการแข่งขัน
-          อุปสรรคและปัญหาในการจัดการแข่งขัน
-          การจัดการแข่งขันในระดับจังหวัด

โรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมประชุม
-          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
-          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
-          โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
-          ตัวแทนจาก สพป.มส.เขต 2 / ตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 
กำหนดการจัดการแข่งขัน
            วันที่  7,8  สิงหาคม  2556  จัดการแข่งขันทุกประเภทกีฬา(แยกตามสถานที่การเป็นเจ้าภาพแต่ละชนิดกีฬา)

            วันที่  9  สิงหาคม  2556  จัดการแข่งขันกรีฑา (พิธีเปิดพิธีปิดและจัดการแข่งขัน     ณ สนามกีฬาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม)


 

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งการแข่งขันกีฬา สพฐ.ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกสายใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งการแข่งขันกีฬา สพฐ.ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกสายใต้
รายละเอียด : เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เนื่องด้วยโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนมัธยมใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 รอบคัดเลือกสายใต้ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2556 นั้น

ให้ส่งใบสมัครพร้อมกับรายชื่อกรรมการ ในวันที่ 14-28 มิถุนายน 56 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ติดต่อ โทร 053618106 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
0813860327 (ครูพชร ศิละวรรณโณ)
0897007994 (ครูพงค์สันติ วรรณศรี)
0807933357 (ครูคัชรินทร์ พิกุลงาม)
0892614214 (ครูศิริชัย จรินต๊ะ)อ.แม่ลาน้อยฝากที่ รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ก็ได้
รายละเอียดเอกสารใบสมัครท่านสามารถดูเพิ่มเติม ได้จากหน้าเวปนี้  www.sobmoeigame.blogspot.com

                                                                        จาก  ครูพชร  ศิละวรรณโณ   บรรณาธิการบล็อค
                                                                        นามเรียกขาน E22ZEH    ความถี่ 144.375 MHz.
                                                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ICT. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                                                        

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (กลุ่มดอยช้าง)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มดอยช้าง ได้มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (กลุ่มดอยช้าง) โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยา และโรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยา